Hof van Nazareth 53, 5421EC, Gemert
info@stichtingnazareth.nl

Doelstelling

Doelstelling: Een Centrum voor Ouderen en Gehandicapten

De Senioren Vereniging Gemert (SVG), Zorg Coöperatie Gemert (ZCG) en Stichting Houvast hebben begin 2018 een nieuwe Stichting Nazareth gevormd met de bedoeling dat deze stichting de realisatie  en het toekomstig beheer van het Centrum voor Ouderen en Gehandicapten gaat doen. In het bestuur van deze Stichting zitten bestuursleden van de SVG en ZCG en enkele onafhankelijke bestuursleden. Begin 2018 heeft de nieuwe  stichting een crowdfunding gehouden onder de leden van bovengenoemde verenigingen en in nog geen maand tijd werd een bedrag van € 125.000,- toegezegd. Met dit geld zijn de kapel, refter en enkele andere ruimten van de projectontwikkelaar gekocht. In de notariële koopovereenkomst heeft de stichting echter een ontbindende voorwaarde laten opnemen. Hierin staat dat de koop niet doorgaat als op 1 mei 2019 er onvoldoende zicht is op voldoende financiële middelen. Inmiddels zijn we een jaar verder en zijn we blij dat er voldoende financiële toezeggingen zijn en het bestuur van de Stichting Nazareth kan besluiten om de koop definitief te maken. In oktober vorig jaar hebben wij nog op de valreep in het kader van een subsidieregeling Cultureel Erfgoed een aanvraag kunnen doen bij het rijk/provincie  en in januari hebben we bericht gekregen dat onze aanvraag voor een groot deel is gehonoreerd. Vooralsnog krijgen wij een bedrag van € 200.202,- zijnde 70% van het totaal toegekende bedrag voor de restauratie van de kapel. Voor de 30 %, die niet betaald wordt, moeten we zelf fondsen en sponsors zoeken. Tot nu toe heeft onze fondswerving een bedrag van     € 91.000,- (waaronder het bedrag van uw fonds) aan toezeggingen opgebracht. Dit betekent dat wij kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarde van het Rijk/Provincie om 30% procent zelf bij te leggen. Met deze subsidie kunnen wij de restauratie van de kapel ( met name de gehele buitenkant ) uitvoeren. Dit betekent echter dat alleen het hele pand wind – en waterdicht gemaakt is. De binnenkant zoals de refter en kantoorruimten moeten ook nog aangepast, verbouwd en ingericht worden. Hiervoor zal de Stichting Nazareth een bedrag lenen bij het restauratiefonds, een sponsoractie houden en zal het meeste werk gerealiseerd gaan worden door grote inzet van vrijwilligers. Een groep vrijwilligers van het Boerenbondsmuseum heeft zich reeds bereid verklaart mee te willen helpen met de interne verbouwing.

Verder heeft een nieuwe Stichting Bouwschouders, een samenwerking van verschillende bedrijven die non-profit organisaties willen ondersteunen met raad/daad en materialen in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, toegezegd het project Nazareth als eerste non-profit project te willen adopteren. Daarnaast heeft de provincie inmiddels de kapel en met name het stucwerk bekeken. Het stucwerk was, hoewel begroot, niet meegenomen in de subsidietoekenning. De kosten van het stucwerk zullen waarschijnlijk alsnog gesubsidieerd gaan worden.

Kortom het bestuur van de Stichting Nazareth heeft er nu al het vertrouwen in dat zij in staat is het Centrum voor Ouderen en Gehandicapten te realiseren. Na de zomervakantie zal de aannemer starten met de restauratie van de kapel en hij denkt daar 4 maanden voor nodig te hebben. Hierna kunnen wij zelf met de vrijwilligers pas goed aan de slag. De verwachting is dat wij eind 2020 klaar zijn.

Gemert: 6 april 2018

PROJECT ‘CENTRUM VOOR OUDEREN EN GEHANDICAPTEN NAZARETH’

VOORTGANGSVERSLAG


In de laatste alinea van het eerste verslag de dato 19 november 2019 schreven we er alle vertrouwen in te hebben het project aan het eind van dit jaar af te kunnen ronden.
Toen wisten we nog niet dat het Coronavirus Covid 19 wereldwijd zou uitbreken.
Het virus heeft een verlammende uitwerking op ons project gehad.

Toen het virus uitbrak, was de eerste fase van de subsidiabele restauratiewerkzaamheden  uitgevoerd en door de aannemers opgeleverd; dat was in februari. 
De in de tweede fase nog uit te voeren werkzaamheden zijn helaas noodgedwongen uitgesteld.
Het betreft voornamelijk werkzaamheden binnen in de kapel, zoals resterend stukadoorwerk, schilderwerk, aanbrengen van een luik en trap als toegang naar de gewelven en terugplaatsen en herstel van deuren.
Die werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zodra diverse andere, voornamelijk door onze vakkundige vrijwilligers uit te voeren werkzaamheden zijn afgerond. Daarin is vertraging ontstaan.

Toen kort na de uitbraak van het Coronavirus de eerste maatregelen door Den Haag werden afgekondigd, heeft het  bestuur moeten besluiten om alle werkzaamheden stil te leggen in afwachting van versoepeling van de maatregelen. 

Na de zomervakantie, in september, toen het aantal besmettingen fors gedaald was, hebben we in nauw overleg met de uitvoerders besloten om de werkzaamheden getemporiseerd te hervatten. Dat vonden we verantwoord. Om het risico van besmetting zoveel mogelijk te beperken, hebben we met de uitvoerders afgesproken om werkgroepjes samen te stellen van maximaal 3 personen. Dagelijks zijn er nu niet meer dan 3 personen in het gebouw aan het werk die zoveel als mogelijk een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht nemen.

Degene uit ons stichtingsbestuur die belast is met de organisatie en coördinatie van de werkzaamheden, voert tweewekelijks bouwoverleg met de uitvoerende groepsleiders over de voortgang van het werk en de werkplanning.
Van de resultaten van die bouwvergaderingen brengt hij verslag uit aan de overige bestuursleden. En indien nodig legt hij tijdens die overleggen gedane voorstellen voor besluitvorming aan het bestuur voor.

Vanwege de vertraging door deze onvoorziene omstandigheden is uitstel van de einddatum gevraagd aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

De regioconsulent heeft ter plaatse een inspectie uitgevoerd en heeft samen met de bouwcommissie de voorschriften doorgenomen.  Hij uitte zijn waardering en was lovend over de kwaliteit van het restauratiewerk dat in de eerste fase al is uitgevoerd.
Ook een toezichthouder van de Monumentenwacht Noord-Brabant heeft het uitgevoerde werk geïnspecteerd en in orde bevonden. In de loop van december zal hij opnieuw een inspectie komen uitvoeren.


Publiciteit/communicatie

Ter gelegenheid van de oplevering van de eerste fase van het project hebben we op 28 februari een informatieve bijeenkomst georganiseerd. Voor het gehoor van een groot aantal betrokkenen, zoals de KBO, crowdfund deelnemers, Zorgcoöperatie Gemert, vrijwilligers en gemeente, heeft de restauratie aannemer aan de hand van een fotoreportage van een van onze talrijke vrijwilligers,  fotograaf Johan van de Laar, op vakkundige en heldere wijze uitleg over de restauratie werk-zaamheden gegeven. 

We verwijzen u graag naar onze website www.stichtingnazareth.nl; daarop zijn de fotoreportages te zien.
Op de site is ook andere nuttige en interessante informatie over het project en over de activiteiten van de stichting te vinden.

Ook nu tijdens de getemporiseerde uitvoering van de werkzaamheden worden het bestuur van de Zorgcoöperatie Gemert en de leden van de Ouderenbond (KBO) die een crowdfund lening hebben verstrekt, op gezette tijden over de vorderingen geïnformeerd.

Onze fotograaf Johan van de Laar blijft zich ook nu nog steeds inzetten om ook de tweede fase van  de werkzaamheden op beeld vast te leggen.
Dat camerawerk levert vast en zeker ook van deze fase een boeiende reportage op die bij de eindoplevering van het project ongetwijfeld door menigeen met veel interesse zal worden bekeken.

Het enthousiasme, de bevlogenheid van onze vrijwilligers is ondanks de Coronaperikelen en de daardoor veranderde werkwijze en werkomstandigheden nog steeds groot. Daar hebben wij veel respect en waardering voor.

Uit hun inzet en motivatie en de voortdurende constructieve samenwerking met onze hoofdaannemer en onderaannemers putten wij het vertrouwen dat we het project vóór 1 juli 2021 kunnen afronden. 

Het bestuur van Stichting Nazareth